Beleid

1. Private levenssfeer
2. Intellectuele eigendom
3. Aansprakelijkheid


1. P r i v a t e   l e v e n s s f e e r

Voor "Studentenkamers Antwerpen" " is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. 

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van "Studentenkamers Antwerpen"  alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken.

Als u niet ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar :

Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn met "Studentenkamers Antwerpen" opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan "Studentenkamers Antwerpen"  op het e-mail adres :U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail naar het adres of contacteer
de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres: 

        Studentenkamers Antwerpen
        Marcel Auburtinlaan 37
        2600 Antwerpen - Berchem (België)
        Tel. +32 473 98 98 87
        www.StudentenkamersAntwerpen.com
U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de
Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres:         Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer
        Poelaertplein 3
        1000        BRUSSEL
        België
        www.robinsonlist.be


"Studentenkamers Antwerpen" maakt gebruik van "cookies". "Cookies" zijn kleine bestanden afkomstig van een webserver die u gebruikt. Zij worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van één jaar op uw computer bewaard. Meer info over cookies-wetgeving : http://www.youronlinechoices.com/be-nl/vijf-tips

U kan cookies verwijderen met behulp van de gratis software Ccleaner

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage. 

"Studentenkamers Antwerpen" zal deze gegevens hoe dan ook niet gebruiken.
Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past "Studentenkamers Antwerpen" strenge veiligheidsprocedures toe voor het bewaren en verspreiden van de gegevens die u ons overmaakt. 


2. I n t e l l e c t u e l e  e i g e n d o m 

Heel de inhoud van www.studentenkamersantwerpen.com, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen, is het intellectueel bezit van Nico Habraken en is beschermd door auteursrechten en door de rechten van de producent van een database. 

De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de
gegevens,...) is beschermd door auteursrechten. Nico Habraken kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden.

De Belgische wet van 31 augustus 1996 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/CE) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 50.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot twee jaar gevangenisstraf. 

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Nico Habraken of van hun respectieve eigenaars. 

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van "Studentenkamers Antwerpen". Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan 

In geen enkel geval kan Nico Habraken verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de website van www.studentenkamersantwerpen.com voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van gelijk welk element van de inhoud van de website of van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.


3. A a n s p r a k e l i j k h e i d

Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. "Studentenkamers Antwerpen"  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan. 

"Studentenkamers Antwerpen" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van "Studentenkamers Antwerpen" of waarnaar de site van "Studentenkamers Antwerpen" een link voorziet.
Studentenkamers Antwerpen logo
Allergie-arme studentenkamers te huur
Gratis parking bij verhuizing
Huurprijs vanaf 340 euro/maand + 100 euro vaste kosten & meubilair
Huurcontract vanaf 3 maanden